Thông dịch viên và phiên d​​ịch viên

Nếu gặp khó khăn trong việc nói hoặc hiểu tiếng Anh, hoặc b​ị khiếm thính, nghe không rõ hay bị khuyết tật về việc nói, quý vị có thể nhờ ​​thông dịch viên giúp mình tại Ủy Ban Duyệt Xét Các Khiếu Nại Liên Quan Đến Thủ Tục Dân Sự Và Hành Chánh NSW (NCAT)​.

Yêu cầu được có thông d​​ịch viên

Nếu quý vị có liên quan đến thủ tục khiếu nại và cần một thông dịch viên, NCAT có thể sắp xếp cho quý vị. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Thông dịch viên ngôn ngữ Auslan (Ngôn Ngữ của Người Khiếm Thính) có thể được sắp xếp cho những người bị khiếm thính hay khuyết tật về nói.

Việc yêu cầu xin thông dịch viên cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Khi cần thông dịch viên, quý vị cần cho chúng tôi biết những điểm như:​

  • ngôn ngữ của mình
  • ngôn ngữ địa phương (nếu cần; thí dụ tiếng Bắc, Trung, hay Nam)
  • thông dịch viên nam hay nữ (nếu đây là vấn đề quan trọng).

Nếu một nhân chứng̣ hay người đạ̣i diện cho quý vị (thí dụ người quản lý địa ốc) cần thông dịch viên, quý vị sẽ phải tự sắp xếp một thông dịch viên có bằ​​ng cấp chuyên môn phù hợp. Xin liên lạc với Phòng Đăng Ký NCAT (NCAT Registry) để biết thêm chi tiết.

Vai trò của Thông d​​​ịch viên

Vai trò của một thông dịch viên là tạo nhịp cầu trong vấn đề tiếp xúc hay liên lạc giữa hai hay nhiều thành phần không nói chung một ngôn ngữ.

Thông dịch viên cần phải:​

  • ​​Vô tư, không th​iên vị. Thông dịch viên không thể ngả về phía quý vị hay phía bên kia. Họ chỉ có thể dịch những điều người này hay người kia nói mà thôi.
  • Giữ k​​​ín những điều được thảo luận hay được dịch.

​Thông dịch viên không được:

  • Thêm hay bớt những điều đang được thảo luận, nhưng chỉ dịch những gì đã được nói mà thôi
  • Khuyên nhủ hoặc đóng góp ý kiến, hoặc giúp đỡ quý vị bằng cách nào khác
  • ​Điều khiển buổi họ̣p
  • ​​Thảo luận với quý vị bên ngoài buổi hòa giải, hoặc ngoài phiên xử.​

Việc p​hi​​ên dịch

Nếu quý vị cần dịch các giấy tờ, tài liệu sang Anh ngữ để dùng vào​ thủ tục khiếu nại, xin liên lạc với Cơ Quan Đa Văn Hóa NSW (Multicultural NSW​) hoặc một cơ sở chuyên môn dịch thuật khác.​

TIS​​ Toàn Quốc​​

​Nếu cần thông ngôn viên, xin quý vị gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS Toàn Quốc) qua số ​131 450 và nhờ họ gọi cho NCAT qua số 1300 006 228. ​

Video

Long overdue rent
Managing my sisters affairs
My home has not been built properly
A licensing issue
Return to top of page Back to top